Licencijos/leidimai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad įmonė privalo turėti visas licensijas (leidimus) kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos sąlygos.
Licencijos
Kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai veiklos rūšiai Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato ko kita. Ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodiniai nurodymai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 274 „Dėl ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodinių nurodymų patvirtinimo”.
Licencijavimo taisyklėse nurodoma:
 • licencijuojama veikla;
 • licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai;
 • licencijai gauti reikalingi dokumentai;
 • pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai;
 • licencijų rūšys ir jų išdavimo sąlygos, pakartotinis licencijos išdavimas;
 • licencijos formos;
 • išduodamų licencijų registravimo tvarka;
 • atsisakymo išduoti licencijas atvejai;
 • licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas;
 • licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka;
 • licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka;
 • licencijavimo taisyklėse gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai bei sąlygos.
Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sąlygos. Atsisakymas išduoti licenciją negali būti grindžiamas veiklos netikslingumu ir turi būti motyvuotas.
Licenciją gavusi įmonė privalo licencijuojamos veiklos priežiūros institucijai teikti ir leisti tikrinti licencijavimo taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis.
Licencijuojamas ūkinės komercinės veiklos sritis nustato atskiri įstatymai.
Informaciją apie galiojančias licencijavimo taisykles bei jas reglamentuojančius teisės aktus, licencijų išdavimo tvarką galima gauti nurodytose ministerijose ir Vyriausybės įstaigose.
Kiti leidimai
Įmonė privalo turėti valstybės institucijų išduotus leidimus ir kitus dokumentus verstis tam tikra ūkine komercine veikla, jei to reikalauja įstatymai. Vienas iš tokių leidimų, kuriuos privalo įsigyti įmonė, vykdanti atitinkamą ūkinę komercinę veiklą, yra leidimas-higienos pasas.
Ūkinė komercinė veikla, kuria verstis reikia turėti leidimą-higienos pasą:
 • I ir II kenksmingumo klasės cheminių medžiagų bei preparatų gamyba ir prekyba;
 • augalų apsaugos priemonių gamyba ir prekyba;
 • biologinių medžiagų (augimo stimuliatorių, fermentų ir pan.) gamyba ir prekyba;
 • buitinės chemijos gaminių bei biocidų gamyba ir prekyba;
 • medicinos įrangos (gaminių) bei farmacijos preparatų gamyba ir prekyba vaistais;
 • žmonių gydymas;
 • kosmetikos bei asmens higienos priemonių gamyba ir prekyba;
 • kosmetikos kabinetų, soliariumų ir kirpyklų paslaugos;
 • plaukimo baseinų, pirčių ir skalbyklų paslaugos;
 • viešbučių, motelių, kempingų paslaugos;
 • vaikų, jaunimo, ikimokyklinis specialusis ugdymas, pradinis, pradinis specialusis, bendrasis pagrindinis ir bendrasis specialusis, bendrasis vidurinis ir bendrasis vidurinis specialusis, profesinis ir profesinis specialusis, papildomas mokymas;
 • vaikams skirtų prekių gamyba ir prekyba;
 • specialios paskirties maisto produktų ir maisto priedų gamyba ir prekyba;
 • su maistu kontaktuojančių medžiagų ir gaminių gamyba;
 • negyvūninės kilmės maisto gamyba;
 • viešasis maitinimas;
 • maisto prekyba;
 • geriamojo vandens tiekimas;
 • ūkinė komercinė veikla daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išskyrus juridinių, finansinių, vertimų, projektavimo, redakcijų ir panašių įstaigų biurus.
Leidimus-higienos pasus išduoda rajonų visuomenės sveikatos centrai, o informaciją apie konkrečius visuomenės sveikatos centrus teikia Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas nustato, kad energetikos veiklai gali būti nustatomos licencijos arba leidimai. Licencijuojamos veiklos rūšis nustato energetikos sektorių ir kiti įstatymai. Veiklos rūšių, kurioms reikalingas leidimas, sąrašą tvirtina Vyriausybė. Energetikos veikla be licencijos ar leidimo, jeigu jie yra nustatyti, draudžiama.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas nustato, kad nevalstybinės švietimo įstaigos (įmonės) verstis mokymu, jeigu jį baigus išduodami valstybės pripažinti išsilavinimo pažymėjimai, gali tik turėdamos Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą leidimą.
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas reglamentuoja statybos veiklą ir nustato, kad įmonės, rengiančios ypatingos svarbos statinių projektus bei statančios šiuos statinius, privalo turėti atestatus. Atestatus išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
Lietuvos Respublikos audito įstatymas nustato, kad atlikti auditą gali įmonė, įrašyta į Lietuvos Respublikos audito įmonių sąrašą. Audito įmonių sąrašą tvarko Lietuvos auditorių rūmai.
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nustato, kad įmonė, besiverčianti turto ir verslo vertinimu, privalo turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę verstis turto vertinimo veikla. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas atlieka turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą, taip pat išduoda ir panaikina įmonių, atliekančių turto vertinimą, kvalifikacijos atestatus.
Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas numato, kad tarpininkauti dėl piliečių darbo užsienyje – išimtinė valstybės teisė, kurią įgyvendina Lietuvos darbo birža. Kitos organizacijos gali tarpininkauti dėl piliečių įsidarbinimo užsienyje tik turėdamos atitinkamus įgaliojimus (licencijas), kuriuos išduoda Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.